z dnia 24.05.2018r.

Co obejmuje nasza polityka prywatności?

Informujemy, że od dnia 25 maja 2018r. w zakresie przetwarzania danych osobowych, zastosowanie znajdzie rozporządzenie, które zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO”  informujemy, że:

Poniższa Polityka prywatności ma na celu poinformowanie Państwa o sposobie wykorzystywania przez nas danych osobowych w możliwie niezbędny sposób aby zapewnić Państwu najwyższy poziom świadczenia usług.

Administrator danych osobowych

Leszek Ostrowiecki Dom pogrzebowy "KLEPSYDRA" O.A. OSTROWIECKI ARCHITEKTURA z siedzibą ul. Republiki Pińczowskiej 35, 28-400 Pińczów, NIP: 6621011233, e-mail: biuro@ostrowieccy.pl, tel.: +48 (41) 357-48-59, +48 604-882-143, +48 602-362-353 – jest Administratorem Twoich danych osobowych, zwany dalej, jako „KLEPSYDRA” Leszek Ostrowiecki.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Poniżej przedstawiamy cele przetwarzania danych (odpowiednio, jako strony umowy, – która pozostaje w mocy lub w celu jej zawarcia – albo jego przedstawiciela) oraz sposoby pozyskania danych osobowych. Jako Administrator będziemy przetwarzać Twoje dane odpowiednio:

 1. W celu wszelkich czynności związanych z przetwarzaniem np.: kontakt telefoniczny czy mailowy, na które uzyskujemy Twoją zgodę, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 2. W celu zawarcia z „KLEPSYDRA” Leszek Ostrowiecki umowy na wykonanie usługi – na podstawie Twojego (lub podmiotu, który reprezentujesz) zainteresowania naszą ofertą, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. W celu wykonania obowiązującej umowy z „KLEPSYDRA” Leszek Ostrowiecki, w tym dokonania rozliczeń księgowych, przesłania faktury, zobowiązań podatkowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 4. W celu oferowania Ci przez nas produktów i usług pogrzebowych bezpośrednio (marketing bezpośredni) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. W celu oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu naszego i naszych partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Mając na uwadze założenia art. 5 Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych, stosujemy przy przetwarzaniu danych zasady: zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania oraz integralności i poufności. Dokładamy także wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Twoje dane, które przetwarzamy zostały od Ciebie pozyskane podczas jednej bądź kilku poniższych czynności:

 1. za Twoja zgodą,
 2. odwiedzenie naszej witryny internetowej, co skutkuje wygenerowaniem danych w tzw. „plikach cookies”, prowadzeniem statystyki odwiedzin (data, godzina, częstotliwość wejść, adres IP, z którego było dokonane wejście na naszą stronę http://ostrowieccy.pinczow.com lub www.ostrowieccy.pl , stosowana wersja przeglądarki internetowej czy używany przez Ciebie system operacyjny). Zbieranie i przechowywanie tych danych jest wymagane do działania i zapewnienia funkcjonalności witryny oraz prawidłowego wyświetlenia zawartości naszej strony internetowej.
 3. przekazanie przez Państwa danych osobowych firmie „KLEPSYDRA” Leszek Ostrowiecki celem przeprowadzenia niezbędnych czynności związanych z pochówkiem lub ekshumacją osoby zmarłej,
 4. poprzez polubienie i ewentualne umieszczenie komentarza na naszym fanpage’u „Dom Pogrzebowy Klepsydra Ostrowieccy” na platformie społecznościowej Facebook.

Dane te są przetwarzane wyłącznie w niezbędnym zakresie uzasadnionym odpowiednim wyżej opisanym celem przetwarzania a sposób przetwarzania danych może odbywać się drogą elektroniczną oraz papierową.

Ciasteczka (cookies), usługi analityczne (web analysis) i media społecznościowe

Na naszej stronie internetowej używamy ciasteczek (cookies), usług analitycznych web analysis oraz wtyczek mediów społecznościowych Facebook, dla których istnieje oddzielna Polityka prywatności Cookies.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe wynikające z zawartej z „KLEPSYDRA” Leszek Ostrowiecki umowy (lub odpowiednio przedstawione w celu jej zawarcia) będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez okres przedawnienia roszczeń lub odpowiednio przez okres uzasadniony koniecznością przechowywania dokumentacji księgowej zgodnie z przepisami prawa. Zgodnie z art. 118 Kodeku cywilnego dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – termin przedawnienia wynosi trzy lata. Zgodnie z art. 74 ust. 2 lit. 4 ustawy o rachunkowości dowody księgowe dotyczące środków trwałych w budowie, pożyczek, kredytów oraz umów handlowych, roszczeń dochodzonych w postępowaniu cywilnym lub objętych postępowaniem karnym albo podatkowym – przechowuje się przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione. W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane w celu zawarcia umowy - jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu dwóch miesięcy od złożenia Ci przez nas oferty, Twoje dane osobowe związane z rozmowami o tej umowie zostaną niezwłocznie usunięte (chyba, że ich dalsze przetwarzanie będzie uzasadnione dalszym prowadzeniem rozmów negocjacyjnych w celu zawarcia umowy, przez okres prowadzenie tychże negocjacji wydłużony o dwa miesiące) z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione: naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy tj. operatorzy systemów informatycznych czy systemów płatności, firmy kurierskie, firmy księgowe, instytucje Państwowe m.in. ZUS, KRUS, Banki, SW, MSWiA, Sanepid (cele ekshumacyjne).

Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (aktualizacji) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych lub częściowego ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba, że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do wywiązania się z zawartej umowy na przeprowadzenie pochówku osoby zmarłej. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest to konieczne do zapewnienia prawidłowej realizacji i przeprowadzenia pochówku osoby zmarłej oraz ubiegania się o zasiłek pogrzebowy przez naszą firmę w imieniu klienta, jeżeli wyrazi taką wolę. Twoje dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) czy organizacjom międzynarodowym.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany oraz nie profilujemy Twoich danych.

Dane pochodzące z rejestrów publicznych/przekazane przez Ciebie

Jednocześnie informujemy, mając na uwadze art. 14 RODO, że w przypadku, gdy przekazałe(a)ś nam swoje dane:

– przetwarzamy je z uwagi na to, iż zostały one nam przekazane w zakresie niezbędnym do zawarcia/realizacji umowy lub odpowiednio w przypadku niepełnego przekazania – zostały one uzupełnione o dane pochodzące z publicznych rejestrów, o ile była taka konieczność, tj. odpowiednio z Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej lub Krajowego Rejestru Sądowego; oraz są przetwarzane w celach opisanych na wstępie, o ile posiadają walor danych osobowych, w zakresie niezbędnym a podyktowanym wyżej opisanymi celami.

Zmiany w Polityce prywatności

W celu zapewnienia, iż nasza Polityka prywatności spełnia przez cały czas aktualne wymogi ustawowe, zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia do niej zmian w dowolnym czasie. Powyższe ma również zastosowanie w przypadkach, gdy Polityka prywatności wymaga zmian w celu objęcia nią nowych lub zmienionych produktów lub usług.

Obecna wersja: z dnia 24 maja 2018 r., Wersja 1.1

 W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@ostrowieccy.pl